Licencja

Umowa licencyjna programu

 1. Przedmiotem umowy licencyjnej jest prawo do użytkowania programu Sprytne Katalogowanie zwanego dalej PROGRAMEM.
 2. Właściciel serwisu sprytnekatalogowanie.com zwany dalej PRODUCENTEM udziela licencji na użytkowanie PROGRAMU osobie fizycznej lub prawnej, zwanej dalej UŻYTKOWNIKIEM.
 3. W imieniu PRODUCENTA może występować osoba fizyczna lub prawna zwana DYSTRYBUTOREM, kooperująca z PRODUCENTEM na zasadach odrębnej umowy.
 4. Warunkiem uzyskania licencji jest zakupienie u PRODUCENTA lub jego DYSRYBUTORA licencji do PROGRAMU.
 5. Licencja udzielana jest bezterminowo.
 6. Jedynym i wyłącznym posiadaczem praw autorskich do PROGRAMU jest jego PRODUCENT. Prawa te nie są przekazywane UŻYTKOWNIKOWI.
 7. UŻYTKOWNIK ma prawo do:
  - zainstalowania i używania PROGRAMU na jednym stanowisku komputerowym,
  - zakupu dodatkowych licencji na użytkowanie PROGRAMU na kolejnych stanowiskach bez konieczności zakupu nowych nośników PROGRAMU,
  - informacji o nowych wersjach PROGRAMU i nowych produktach.
 8. UŻYTKOWNIK nie ma prawa:
  - udostępniać numeru licencji oraz numerów odblokowujących PROGRAM osobom trzecim,
  - wypożyczania, powielania, odstępowania, wynajmowania lub jakiejkolwiek innej formy rozpowszechniania PROGRAMU,
  - modyfikacji, dekompilacji, tłumaczenia lub jakiejkolwiek innej ingerencji w program,
  - usuwania bądź zmiany znaków handlowych i informacji o producencie podanych w programie i materiałach towarzyszących.
 9. PROGRAM jest licencjonowany jako pojedynczy produkt. Jego części składowe nie mogą być oddzielane i używane na więcej niż jednym komputerze.
 10. PROGRAM jest rozprowadzany w takim stanie, w jakim się znajduje. PRODUCENT nie udziela żadnej gwarancji oraz rękojmi, że PROGRAM będzie działać prawidłowo, jest odpowiedniej jakości oraz że spełni oczekiwania UŻYTKOWNIKA. PRODUCENT zaznacza, że włożył maksimum wysiłku, aby program był wolny od błędów. Nie oznacza to jednak, że w programie nie pojawią się błędy mimo, iż był on testowany. PRODUCENT zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone wady jak najszybciej usunąć, jednak zgłoszenie i przyjęcie przez PRODUCENTA informacji o usterce lub błędzie nie może w żadnym przypadku być traktowane jako zobowiązanie PRODUCENTA do usunięcia usterki.
 11. PRODUCENT nie odpowiada za jakiekolwiek straty wynikłe z używania PROGRAMU, w tym utratę spodziewanych korzyści, danych, informacji gospodarczych lub koszt urządzeń lub programów zastępczych.
 12. Treść podręcznika użytkownika, filmów instruktażowych czy strony internetowej PROGRAMU nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do PRODUCENTA.
 13. Całkowita odpowiedzialność PRODUCENTA za szkody wynikłe z użytkowania PROGRAMU i odszkodowanie dla UŻYTKOWNIKA ograniczone jest do wysokości wniesionych przez UŻYTKOWNIKA opłat na rzecz PRODUCENTA.
 14. Naruszenie warunków Umowy Licencji powoduje utratę praw licencyjnych.
 15. Warunki Licencji są publiczne i ogólnie dostępne. UŻYTKOWNIK, który decyduje się na zakup PROGRAMU, potwierdza tym samym znajomość Umowy licencyjnej oraz wyraża bezapelacyjną zgodę na wszelkie jej postanowienia.
 16. W przypadku wygaśnięcia uprawnień do użytkowania PROGRAMU na skutek rozwiązania niniejszej umowy lub z jakiejkolwiek innej przyczyny, UŻYTKOWNIK ma obowiązek zaprzestać użytkowania PROGRAMU i usunąć go ze stanowisk komputerowych, na których został on zainstalowany.
 17. Niniejsza Umowa Licencyjna stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM a PRODUCENTEM.
 18. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku ewentualnego sporu między Stronami, Strony podejmą w pierwszej kolejności próbę ugodowego rozwiązania sporu. W przypadku niemożności ugodowego zażegnania sporu zostanie on rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby PRODUCENTA.
 19. W zakresie nie uregulowanym postanowieniami niniejszej Umowy Licencyjnej zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.