Regulamin

 1. Marka Sprytne Katalogowanie oraz niniejsza strona internetowa zwana dalej Sklepem należą do firmy Marandus Marek Andusiak z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Kusocińskiego 23 lok. 3, NIP 6331853478, tel. 801 009 355.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu oraz stanowi integralną część umowy sprzedaży.
 3. Wszystkie ceny towarów i usług znajdujące się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają należny im podatek VAT.
 4. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy danym produkcie w momencie złożenia zamówienia, o ile nie jest ona wynikiem pomyłki obsługi sklepu.
 5. Sklep umożliwia zawieranie umów sprzedaży, których przedmiotem jest licencja na oprogramowanie.
 6. Sprzedawane oprogramowanie jest kompatybilne z systemami operacyjnymi Windows 7, Windows 8 i Windows 10.
 7. Warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia Klienta jest prawidłowe złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży poprzez wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie Sklepu.
 8. Po złożeniu oraz opłaceniu zamówienia przez Klienta otrzymuje klucz licencyjny, który służy do odblokowania oprogramowania.
 9. Klucz licencyjny zostanie wysłany na adres email podany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 10. Klucz licencyjny uprawnia do eksploatacji oprogramowania poprzez przechowywanie go w pamięci komputera oraz na nośnikach zewnętrznych i używania go na określonej liczbie stanowisk komputerowych (podanej w trakcie składania zamówienia) bez możliwości rozpowszechniania programu.
 11. Zawarcie umowy sprzedaży nie wiąże się z nabyciem przez Klienta roszczenia o wydanie oprogramowania komputerowego lub majątkowych praw autorskich, a jedynie zakupionego przez niego klucza licencyjnego.
 12. Zakupione klucze licencyjne zostaną wysłane w ciągu 7 dni od dnia zaksięgowania wpłaty.
 13. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Klienta. Faktura zostanie wysłana w formie elektronicznej na adres email podany w zamówieniu. Za podanie błędnych danych w formularzu zamówienia odpowiedzialność ponosi Klient.
 14. Po otrzymaniu klucza licencyjnego Klient nie może odstąpić od umowy, ponieważ Sklep nie ma odpowiednich rozwiązań technologicznych aby zablokować udostępniony klucz licencyjny. Zasadniczym celem prawa odstąpienia jest zapewnienie Klientowi możliwości sprawdzenia i wypróbowania nabytego przedmiotu. Sklep daje taką możliwość Klientowi udostępniając bezpłatną wersję oprogramowania.
 15. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu oraz oznacza dokonanie zakupów na warunkach określonych w Regulaminie.
 16. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie z zastrzeżeniem, że zmienione zapisy Regulaminu są wiążące od chwili ich opublikowania na stronie internetowej.
 17. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 18. Informacje znajdujące się na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 19. Zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z właścicielem Sklepu.
 20. Aktualizacje oprogramowania do których zakupiono klucze licencyjne są bezpłatne w ramach tej samej wersji głównej. Oznacza to, że przykładowa aktualizacja z wersji 2.0.0.0 do 2.9.9.9 będzie bezpłatna podczas gdy aktualizacja z wersji 2.0.0.0 do 3.0.0.0 może być płatna.
 21. Właściciel Sklepu nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku użytkowania zakupionego oprogramowania.
 22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 23. W razie zaistnienia sporu w zakresie zobowiązań wynikających z zawartych umów Strony podejmą w pierwszej kolejności próbę ugodowego rozwiązania sporu. W przypadku niemożności ugodowego załatwienia sporu Strony ustalają właściwość Sądu właściwego dla siedziby właściciela Sklepu.